Xếp hạng trường ngành Cơ học

Xếp hạng trường ngành Cơ học

Xếp hạng trường ngành Cơ học
STT Tên tiếng Trung Tên tiếng Việt Đánh giá
1 北京大学 Đại học Bắc Kinh A+
2 清华大学 Đại học Thanh Hoa A+
3 哈尔滨工业大学 Đại học công nghiệp Harbin A
4 西安交通大学 Đại học giao thông Tây An A
5 北京航空航天大学 Đại học hàng không Bắc Kinh A-
6 天津大学 Đại học Thiên Tân A-
7 大连理工大学 Đại học công nghệ Đại Liên A-
8 南京航空航天大学 Đại học hàng không Nam Kinh A-
9 北京理工大学 Đại học công nghệ Bắc Kinh B+
10 同济大学 Đại học Đồng Tế B+
11 上海交通大学 Đại học giao thông Thượng Hải B+
12 上海大学 Đại học Thượng Hải B+
13 浙江大学 Đại học Chiết Giang B+
14 中国科学技术大学 Đại học khoa học kĩ thuật Trung Quốc B+
15 华中科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Hoa Trung B+
16 西北工业大学 Đại học công nghiệp Tây Bắc B+
17 北京交通大学 Đại học giao thông Bắc Kinh B
18 哈尔滨工程大学 Đại học kĩ thuật Harbin B
19 南京理工大学 Đại học công nghệ Nam Kinh B
20 中国矿业大学 Đại học mỏ và công nghệ Trung Quốc B
21 河海大学 Đại học Hà Hải B
22 西南交通大学 Đại học giao thông Tây Nam B
23 兰州大学 Đại học Lan Châu B
24 国防科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật quốc phòng B
25 北京工业大学 Đại học nghiệp Bắc Kinh B-
26 北京科技大学 Đại học khoa học kĩ thuật Bắc Kinh B-
27 东南大学 Đại học Đông Nam B-
28 武汉理工大学 Đại học công nghệ Vũ Hán B-
29 湖南大学 Đại học Hồ Nam B-
30 中山大学 Đại học Trung Sơn B-
31 四川大学 Đại học Tứ Xuyên B-
32 重庆大学 Đại học Trùng Khánh B-
33 太原理工大学 Đại học công nghệ Thái Nguyên C+
34 辽宁工程技术大学 Đại học khoa học kĩ thuật Liêu Ninh C+
35 复旦大学 Đại học Phúc Đán C+
36 武汉大学 Đại học Vũ Hán C+
37 湘潭大学 Đại học Tương Đàm C+
38 暨南大学 Đại học Tế Nam C+
39 华南理工大学 Đại học công nghệ Hoa Nam C+
40 昆明理工大学 Đại học công nghệ Côn Minh C+
41 中国石油大学 Đại học dầu khí Trung Quốc C+
42 东北大学 Đại học Đông Bắc C
43 吉林大学 Đại học Cát Lâm C
44 江苏大学 Đại học Giang Tô C
45 山东大学 Đại học Sơn Đông C
46 郑州大学 Đại học Trịnh Châu C
47 中南大学 Đại học Trung Nam C
48 宁波大学 Đại học Ninh Ba C
49 石家庄铁道大学 Đại học đường sắt Thạch Gia Trang C-
50 内蒙古工业大学 Đại học công nghiệp Nội Mông Cổ C-
51 大连交通大学 Đại học giao thông Đại Liên C-
52 燕山大学 Đại học Yên Sơn C-
53 合肥工业大学 Đại học công nghiệp Hợp Phì C-
54 厦门大学 Đại học Hạ Môn C-
55 南昌大学 Đại học Nam Sương C-
56 长安大学 Đại học Trường An C-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.